Nguyễn Phương Trang

1:it's rainy and very cold there, so ____ must ______ a waterproof coat

A. he-take   B.she-takes C. they- talking D. you - talking

2: there are ______ expensive hotels near the resort 

A. litter B. some C. much D. a litter

 

 

Lê Minh Hương
6 tháng 12 2023 lúc 20:30

1a

2b

Bình luận (0)
dảk dảk bruh bruh lmao
6 tháng 12 2023 lúc 20:40

1. It's rainy and very cold there, so ____ must ______ a waterproof coat

A. he-take            B.she-takes          C. they- talking          D. you - talking

2. There are ______ expensive hotels near the resort 

A. litter           B. some       C. much              D. a litter

Bình luận (1)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 2:33

1 A

2 B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bé Huệ
Xem chi tiết
Vũ Nhật Huy
Xem chi tiết
Phạm Thái Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Uyên
Xem chi tiết
Army of bts
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Huy
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trần Duy  Mạnh
Xem chi tiết
Nho cou...:(((
Xem chi tiết