ngoch khánh

1.cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. với mỗi giá trị x1,x2 của x ta có một giá trị tương ứng y1,y2 của y. tìm y1,y2 biết x1=6,x2=8 và y1-y2=6

2.một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 9;5. tính diện tích của mảnh vườn đó biết chu vi của mảnh vườn đó là 420m

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 12 2023 lúc 20:53

Bài 1: x và y tỉ lệ nghịch với nhau

nên \(x_1\cdot y_1=x_2\cdot y_2\)

=>\(\dfrac{y_1}{x_2}=\dfrac{y_2}{x_1}\)

=>\(\dfrac{y_1}{8}=\dfrac{y_2}{6}\)

=>\(\dfrac{y_1}{4}=\dfrac{y_2}{3}\)

mà \(y_1-y_2=6\)

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{y_1}{4}=\dfrac{y_2}{3}=\dfrac{y_1-y_2}{4-3}=\dfrac{6}{1}=6\)

=>\(y_1=6\cdot4=24;y_2=3\cdot6=18\)

Bài 2:

Gọi chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn lần lượt là a(m), b(m)

(Điều kiện:a>0; b>0)

Nửa chu vi mảnh vườn là 420/2=210(m)

=>a+b=210

Chiều dài và chiều rộng lần lượt tỉ lệ với 9;5 

=>\(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{5}\)

mà a+b=210

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{5}=\dfrac{a+b}{9+5}=\dfrac{210}{14}=15\)

=>\(a=15\cdot9=135;b=15\cdot5=75\)

Diện tích mảnh vườn là \(135\cdot75=10125\left(m^2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nguyenvandat
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyen Viet Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Quý
Xem chi tiết
Trần Thanh Vân
Xem chi tiết