Nguyễn Nhân

(1/6+2 và 1/12-10,75).x-7=(2/5+3/8+0,25):0,1

\(\left(\dfrac{1}{6}+2\dfrac{1}{12}-10,75\right)\cdot x-7=\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{8}+0,25\right):0,1\)

=>\(\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{25}{12}-\dfrac{43}{4}\right)\cdot x-7=\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}\right)\cdot10\)

=>\(x\cdot\left(\dfrac{2}{12}+\dfrac{25}{12}-\dfrac{129}{12}\right)-7=\dfrac{16+15+10}{40}\cdot10\)

=>\(x\cdot\dfrac{-102}{12}-7=\dfrac{41}{4}\)

=>\(x\cdot\dfrac{-17}{2}=\dfrac{41}{4}+7=\dfrac{41+28}{4}=\dfrac{69}{4}\)

=>\(x=-\dfrac{69}{4}:\dfrac{17}{2}=-\dfrac{69}{4}\cdot\dfrac{2}{17}=\dfrac{-69}{34}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khắc Đức
Xem chi tiết
Con Gái Họ Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Trình Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Trình Huy
Xem chi tiết
Hạ Lâm Hàn
Xem chi tiết
toi la toi toi la toi
Xem chi tiết
vy khanh
Xem chi tiết
Ha Thu
Xem chi tiết
Ha Nguyen
Xem chi tiết
Thảo
Xem chi tiết