he lô

12. The wardrobe is ............................... to the bed.

A.next                                   B.between                            C.behind                    D. in front of

13. Mr. Thao ............................ us Maths

A.teach                          B.teaches                         C.is teaching                     D.are teaching                                           

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:14

12A

13B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoan Nguyen
Xem chi tiết
Hoan Nguyen
Xem chi tiết
んuリ イ
Xem chi tiết
Girl#_Cool~Lạnh lùng#…
Xem chi tiết
Hà Thu
Xem chi tiết
Đỗ Nam Trâm
Xem chi tiết
Hà Thu
Xem chi tiết
Hà Thu
Xem chi tiết
Hà Thu
Xem chi tiết
pham thi huong
Xem chi tiết