robloxplayer10293

1.

1km3=...m3? 

1km3=...dm3

1km3=...mm3

2.

1093km3=...m3

19032km3=...cm3

90km3=...m3?

3.

1,09km3=...mm3?

100Q mm3=...km3?                  

1,8293Q mm3=...km3

( 1Q= 1,000,000,000,000,000 )

1: \(1km^3=10^9m^3\)

\(1km^3=10^{12}\left(dm^3\right)\)

\(1km^3=10^{18}\left(mm^3\right)\)

2: \(1093km^3=1093\cdot10^9\left(m^3\right)\)

\(19032km^3=19032\cdot10^{15}\left(cm^3\right)\)

\(90km^3=\left(90\cdot10^9\right)\left(m^3\right)\)

3:

\(1,09km^3=1,09\cdot10^{18}\left(mm^3\right)=109\cdot10^{16}\left(mm^3\right)\)

\(100Qmm^3=\left(100\cdot10^{15}\right)mm^3=10^{17}mm^3=0,1km^3\)

\(1,8293Qmm^3=\left(1,8293\cdot10^{15}\right)mm^3=\left(1829,3\cdot10^{18}\right)mm^3=1829,3km^3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Hải Nam
Xem chi tiết
Kaito Kid
Xem chi tiết
꧁ri Chan꧂
Xem chi tiết
Lê Thành Vinh A
Xem chi tiết
Vũ Hồng Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà My
Xem chi tiết
Ngọc Hân
Xem chi tiết
phạm nguyễn nhã uyên
Xem chi tiết