My Tien Tran Thi

10%x10%=

Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:36

\(10\%\) x \(10\%=\dfrac{10}{100}\) x \(\dfrac{10}{100}=\dfrac{100}{10000}=\dfrac{1}{100}=1\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Phương
Xem chi tiết
thuong do
Xem chi tiết
Võ Hoàng Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Việt Khánh
Xem chi tiết
Ngọc Đào
Xem chi tiết
Cáp Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Trần Ngọc Minh Thái
Xem chi tiết
Mai Thị Thu Oanh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khánh Triều
Xem chi tiết