Δ: x-3y-11=0

=>x=3y+11

I thuộc Δ nên I(3y+11;y)

Vì (I) đi qua A(2;3) và B(-1;1) nên IA=IB

=>\(IA^2=IB^2\)

=>\(\left(3y+11-2\right)^2+\left(y-3\right)^2=\left(3y+11+1\right)^2+\left(y-1\right)^2\)

=>\(\left(3y+9\right)^2+\left(y-3\right)^2=\left(3y+12\right)^2+\left(y-1\right)^2\)

=>\(9y^2+54y+81+y^2-6y+9=9y^2+72y+144+y^2-2y+1\)

=>\(48y+90=70y+145\)

=>-22y=55

=>y=-2,5

=>\(x=3\cdot\left(-2,5\right)+11=11-7,5=3,5\)

Vậy: I(3,5;-2,5)

\(IA=\sqrt{\left(2-3,5\right)^2+\left(3+2,5\right)^2}=\dfrac{\sqrt{130}}{2}\)

Phương trình đường tròn cần tìm là:

\(\left(x-3,5\right)^2+\left(y+2,5\right)^2=IA^2=\dfrac{130}{4}=32,5\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Trà My
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Khả Nhi Hân
Xem chi tiết
Vy Hải
Xem chi tiết
Trần Công Thanh Tài
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nguyen trung hieu
Xem chi tiết
Nguyễn Phước Thịnh
Xem chi tiết