Ngoc Hong

1. Nhập vào dãy số tính trung bình cộng các phần tử vừa nhập 2. Nhập vào dãy số in ra màn hình dãy đc sắp sếp theo thứ tự tăng dần 3. Nhập vào dãy số in ra màn hình dãy số được sắp sếp theo thứ tự giảm dần Giúp mình vs ạ

Minh Le
19 tháng 3 lúc 22:29

Câu 1:

Program HOC24;

var a: array[1..1000] of integer;

i,n: integer; tbc: real;

begin

write('Nhap so phan tu trong mang: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('Nhap phan tu thu ',i,' : '); readln(a[i]);

end;

tbc:=0;

 

for i:=1 to n do tbc:=tbc+a[i];

tbc:=tbc/n;

write('Trung binh cong la: ',tbc:6:2);

 

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Le
19 tháng 3 lúc 22:37

Câu 2:

Program HOC24;

var a: array[1..1000] of integer;

i,n,h,tg: integer;

begin

write('Nhap so phan tu trong mang: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('Nhap phan tu thu ',i,' : '); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do

for j:=i to n do

if a[i]>a[j] then

begin

tg:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tg;

end;

write('Mang sau khi sap xep la: ');

for i:=1 to n do write(a[i].' ');

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Le
19 tháng 3 lúc 22:38

Câu 3:

Program HOC24;

var a: array[1..1000] of integer;

i,n,h,tg: integer;

begin

write('Nhap so phan tu trong mang: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('Nhap phan tu thu ',i,' : '); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do

for j:=i to n do

if a[i]<a[j] then

begin

tg:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tg;

end;

write('Mang sau khi sap xep la: ');

for i:=1 to n do write(a[i].' ');

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Thu
Xem chi tiết
vy tường
Xem chi tiết
Huỳnh Tiến Thiên
Xem chi tiết
Ha Cam
Xem chi tiết
Đỗ Thị Minh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
phạm tú
Xem chi tiết
Chi Khánh
Xem chi tiết
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)