benny15025

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main(){ int n,k,min=pow(10,6);

cin >> n;

for (int i=1;i<=n;i++){

long long t1=(1+i)*i/2;

long long t2=(i+1+n)*(n-i)/2;

long long t=abs(t1-t2);

if (t<min){ min=t; k=i;}

}

cout << k;

return 0;

}

Bình luận (0)
benny15025
19 tháng 11 lúc 20:05

ai giỏi C++ bày với

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Phương Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết