Thu Huyền
Khánh Đan
10 tháng 11 lúc 22:18

Lần sau bạn đăng tách từng bài ra nhé.

Dạng 1:

a, - Trích mẫu thử.

- Nhỏ từng mẫu thử vào quỳ tím.

+ Quỳ hóa đỏ: HCl

+ Quỳ hóa xanh: NaOH

+ Quỳ không đổi màu: NaCl, Na2SO4 (1)

- Cho mẫu thử nhóm (1) pư với dd BaCl2

+ Có tủa trắng: Na2SO4

PT: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_4\)

+ Không hiện tượng: NaCl

- Dán nhãn.

b, - Trích mẫu thử.

- Nhỏ từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Quỳ hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 (1)

+ Quỳ không đổi màu: K2SO4

- Cho mẫu thử nhóm (1) pư với dd K2SO4

+ Có tủa trắng: Ba(OH)2

PT: \(K_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2KOH+BaSO_4\)

+ Không hiện tượng: NaOH

c, - Trích mẫu thử.

- Nhỏ từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Quỳ hóa đỏ: HCl, H2SO4 (1)

+ Quỳ hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 (2) 

+ Quỳ không đổi màu: KCl, K2SO4 (3)

- Cho mẫu thử nhóm (1) và (3) pư với dd BaCl2

+ Có tủa trắng: nhóm (1) là H2SO4, nhóm (3) là K2SO4

\(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_4\)

\(BaCl_2+K_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2KCl\)

+ Không hiện tượng: nhóm (1) là HCl, nhóm (2) là KCl

- Cho mẫu thử nhóm (2) pư với dd Na2SO4

+ Có tủa trắng: Ba(OH)2

PT: \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_4\)

+ Không hiện tượng: NaOH

- Dán nhãn.

Bình luận (0)
Khánh Đan
10 tháng 11 lúc 22:24

Dạng 2:

a, (1) \(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

(2) \(Fe_2\left(SO_4\right)_3+3BaCl_2\rightarrow3BaSO_4+2FeCl_3\)

(3) \(FeCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\)

(4) \(2Fe\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

(5) \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

b, (1) \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

(2) \(ZnSO_4+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow Zn\left(NO_3\right)_2+BaSO_4\)

(3) \(Zn\left(NO_3\right)_2+2NaOH\rightarrow2NaNO_3+Zn\left(OH\right)_2\)

(4) \(Zn\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}ZnO+H_2O\)

(5) \(ZnO+H_2\underrightarrow{t^o}Zn+H_2O\)

c, (1) \(Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

(2) \(AlCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Al\left(OH\right)_3\)

(3) \(Al\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow AlCl_3+3H_2O\)

(4) \(2Al\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}Al_2O_3+3H_2O\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
10 tháng 11 lúc 22:25

Dạng 3:

a, \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

b, \(n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Mg}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

c, \(n_{HCl}=2n_{Mg}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{ddHCl}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tuyết Nhi
Xem chi tiết
Lan Ngọc
Xem chi tiết
jiyoon 29
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)