Bảo Đặng
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 19:17

Bài 2 :

Tổng số phần bàng nhau :

\(2+1=3\left(phần\right)\)

Số thứ nhất là :

\(\dfrac{1}{2}:3x1=\dfrac{1}{6}\)

Số thứ hai là :

\(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}\)

Đáp số...

Bài 4 :

Số kg sơn Anh Thành sơn giá sách là :

\(15x\dfrac{1}{3}=5\left(kg\right)\)

Số kg sơn còn lại là :

\(15-5=10\left(kg\right)\)

Số kg sơn Anh Thành sơn bàn là :

\(10x\dfrac{1}{4}=2,5\left(kg\right)\)

Số kg sơn Anh Thành còn thừa là :

\(10-2,5=7,5\left(kg\right)\)

Đáp số...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Khánh Toàn
Xem chi tiết
Joy Ellen My
Xem chi tiết
Nguyễn bảo linh
Xem chi tiết
UchihaSasuke
Xem chi tiết
Giúp nan ơi ( hải) hải g...
Xem chi tiết
Nguyễn Thân Trà My
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Lê Minh5a2
Xem chi tiết