Phạm Minh Quân
Minh Le
15 tháng 3 lúc 22:52

Program HOC24;

var i,n: integer;

s: real;

begin

write('Nhap n : '); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+1/(sqrt(i));

write('S = ',s:6:2);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương
Xem chi tiết
Biên Vi
Xem chi tiết
Đào Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Khanh Ngoc
Xem chi tiết
My Orion
Xem chi tiết
Chi Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Ung Tấn Thảo
Xem chi tiết
Khoa Tôn
Xem chi tiết
Tất Nguyễn Hữu
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)