Phương Thảo
Bacon Family
15 tháng 3 lúc 20:46

`(2x + 1)/(2x) + (6x+1)/(6x) + ....+ (30x+1)/(30x) = 6`

`=> (2x)/(2x) + 1/(2x) + (6x)/(6x) + 1/(6x) + ....+ (30x)/(30x) + 1/(30x) = 6`

`=> 1+ 1/(2x) + 1 + 1/(6x) + ....+ 1 + 1/(30x) = 6`

`=> 5 +  1/(2x) + 1/(6x) + ....+ 1/(30x) = 6`

`=>  1/(2x) + 1/(6x) + ....+ 1/(30x) = 1`

`=> 1/(2) xx 1/x + 1/(6) xx 1/x + ....+ 1/(30) xx 1/x = 1`

`=> 1/x xx (1/2 + 1/6 + ....+ 1/30) = 1`

`=> 1/x xx (1/(1xx2) + 1/(2xx3) + ....+ 1/(5xx6)) = 1`

`=> 1/x xx (1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 +....+ 1/5 - 1/6) = 1`

`=> 1/x xx (1 - 1/6) = 1`

`=> 1/x xx 5/6 = 1`

`=> 1/x = 6/5`

`=> x = 5/6`

nên `1/x = 1 : 5/6 = 6/5`

 

 

Bình luận (0)
Phương Thảo
15 tháng 3 lúc 20:38

loading...

Bình luận (0)
Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 21:12

=(1+1/2x)+(1+1/6x)+...+(1+1/30x)=6

=(1+1+1+1+1)+(1/2x+...+1/30x)=6

=5+1/2x+...+1/30x=6

=1/2x+...+1/30x = 1

= 1/x.(1/2+1/6+...+1/30)=1

=1/x.(1-1/2+1/2-...+1/5-1/6)=1

=1/x.(1-1/6) =1

=1/x. 5/6 = 1

=> 1/x = 1: (5/6) = 6/5

=> x = 1: (6/5) = 5/6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Tường Vi
Xem chi tiết
Thiên An
Xem chi tiết
Đỗ Viết Quang
Xem chi tiết
phạm mai lan
Xem chi tiết
Đặng Thanh Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hải
Xem chi tiết
nguyenthiphuong
Xem chi tiết
Cô Nàng Bạch Dương
Xem chi tiết
phùng phúc an
Xem chi tiết
Phạm Thị Bảo Lê
Xem chi tiết