Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 785
Điểm GP 159
Điểm SP 686

Người theo dõi (9)

T . Anhh
Lờ Ô Lô
Kinen
Mèo Dương

Đang theo dõi (7)

Minh Phương
Dzịt
T . Anhh
Hàn Thiên Vi
Khánh Đan