Tvyy
Minh Le
15 tháng 3 lúc 23:17

a/

Biến j ban đầu được gán giá trị là 2.

Vòng lặp thực hiện 5 lần => j = 2+5= 7

Sau mỗi lần lặp giá trị biến j tăng lên lần lượt thành dãy: 3,4,5,6,7

k = 3+4+5+6+7 = 25

b/ Biến j ban đầu được gán giá trị bằng 2

Vòng lặp chạy từ 1 đến 5 trong đó biến đếm i nhận các giá trị chẵn là 2 4

=> Biến j tăng lên 1 đơn vị 2 lần => j = 2 + 1 +1 = 4

Gía trị cuối của j là 4. => k = 3 + 4 = 7

c/

Biến i ban đầu được gán bằng 0, vòng lặp thực hiện khi i<=6 => i = 7 (vì khi giá trị 6 vẫn thõa mãn ĐK <=6 nên câu lệnh i=i+1 vẫn được thực hiện 1 lần nữa)

j được gán giá trị bằng 2 => j = 2 + i = 2 + 7 = 9

Biến j từ 3 tăng lên 9 có dãy: 3,4,5,6,7,8,9 và ban đầu giá trị biến k được gán bằng 3 => k = 3 + 3 +4+5+6+7+8+9 = 45 . Dãy số không bằng đầu từ 2, vì câu lệnh gán của j nằm trên k nên j được thực hiện trước, và khi tính tổng k thì j đã tăng lên 1 đơn vị 2+1 = 3

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 18:50

a. k=23, j=7

b. k=8, j=4

c. k=20, j=8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương
Xem chi tiết
Biên Vi
Xem chi tiết
Đào Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Khanh Ngoc
Xem chi tiết
My Orion
Xem chi tiết
Chi Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Ung Tấn Thảo
Xem chi tiết
Khoa Tôn
Xem chi tiết
Tất Nguyễn Hữu
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)