lê minh quang
Đỗ Tuệ Lâm
1 tháng 12 2022 lúc 22:54

a.

trong \(N_2O\) : hóa trị của N = hóa trị của O : số lượng nguyên tử của nguyên tố N trong hợp chất. Hay \(N\) trong hợp chất \(N_2O\) có hóa trị I.

tương tự:

trong NO thì N có hóa trị II

trong NH3 thì N có hóa trị III.

b. tương tự như câu a:

- trong \(Al\left(NO_3\right)_3\) thì \(NO_3\) hóa trị I.

- trong \(Al_2\left(SO_4\right)_3\) thì \(SO_4\) có hóa trị II.

- trong \(AlPO_4\)thì \(PO_4\) có hóa trị III.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Kim Ngọc Trâm
Xem chi tiết
Handy
Xem chi tiết
Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết