6tidiem
Lãnh Hàn
23 tháng 11 lúc 14:01

$a,$

- Gen mang thông tin quy định trình tự các nu của ARN.

- mARN lại mang thông tin quy định trình tự các $aa$ trên protein.

- Protein sẽ hoàn thiện cấu trúc không gian và biểu hiện thành tính trạng.

- Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện:

$(1)$ ADN làm khuân mẫu tổng hợp nên mạch của ARN: $A-U$, $G-X$, $X-G$, $T-A$.

$(2)$ ARN tổng hợp nên protein: $A-U$, $G-X$

Bình luận (0)
Lãnh Hàn
23 tháng 11 lúc 14:04

$b,$ Trình tự nu của đoạn gen tổng hợp nên ARN là: $-T-G-A-X-A-G-X-G-T-A-A-G-$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Nga Đoàn
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Không Phải Tôi
Xem chi tiết
Huyền Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Tống Giao Linh
Xem chi tiết
Bảo Hà
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Thủy
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)