Câu hỏi của Quốc An - Toán lớp 8

Phân tích nhân tử : 

a ) \(\left(ab-1\right)^2+\left(a+b\right)^2\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.