CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Học ngoại ngữ trực tuyến

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CHƯƠNG I. CƠ SỞ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

I.1.   Tính chất và đặc điểm chuyển động của các hạt vi mô

I.2.   Hàm sóng và phương trình Schrodinger.

I.3.   Nguyên lý không thể phân biệt các hạt vi mô đồng nhất

I.4.   Hàm sóng toàn phần đối xứng và phản đối xứng

I.5.   Hệ các hạt vi mô Fecmi và nguyên lý Pauli tổng quát

I.6.   Nguyên lý chồng chất các trạng thái vi mô

I.7.   Toán tử tuyến tính và toán tử tuyến tính tự liên hợp

I.8.   Phương trình toán tử tổng quát để xác định các đại lượng vật lý

I.9.   Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG II.  CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

II.1.  Giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử hydro và các ion giống hydro

II.1.1.    Năng lượng, các số lượng tử và orbital nguyên tử (AO)

II.1.2.    Sự phân bố mật độ electron ở các trạng thái s, p, d

II.2.  Nguyên tử nhiều electron

       II.2.1.    Hệ các electron độc lập

       II.2.2.    Hàm sóng toàn phần ở dạng định thức Slater

       II.2.3.    Nguyên tắc nghiên cứu hệ nhiều electron. Phương pháp nhiễu loạn và phương pháp trường tự hợp

       II.2.4.    Cấu trúc electron nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn Mendeléep

       II.2.5.    Sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố

       II.2.6.    Số hạng nguyên tử

II.3.  Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG III. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

III.1. Phân loại các liên kết hóa học

III.2. Phương pháp liên kết hóa trị

       III.2.1.   Đặc điểm của liên kết cộng hóa trị

       III.2.2.   Giải phương trình Schrodinger

       III.2.3.   Bản chất của liên kết cộng hóa trị

       III.2.4.   Thuyết hóa trị spin

       III.2.5.   Thuyết hóa trị định hướng

       III.2.6.   Lai hóa các orbital nguyên tử

III.3. Phương pháp orbital phân tử                      

       III.3.1.   Tổ hợp tuyến tính các AO thành MO (MOLCAO)

       III.3.2.   Phương pháp MOLCAO cho phân tử hai nguyên tử

       III.3.3.   Cấu trúc electron phân tử

       III.3.4.   Số hạng phân tử

       III.3.5.   Phương pháp MOLCAO cho phân tử nhiều nguyên tử

       III.3.6.   Phương pháp MO - Huckel

       III.3.7.   So sánh hai phương pháp MO và VB

III.4. Liên kết hóa học trong phức chất

       III.4.1.   Phương pháp VB

       III.4.2.   Phương pháp MOLCAO

       III.4.3.   Thuyết trường ligan

III.5. Đánh giá khả năng phản ứng bằng phương pháp hóa học lượng tử

III.6. Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG IV. CẤU TRÚC CỦA CÁC CHẤT RẮN

IV.1. Đặc điểm của các chất ở trạng thái rắn

IV.2. Các chất tinh thể và các chất vô định hình

IV.3. Tính chất đối xứng của các tinh thể

       IV.3.1.   Các yếu tố đối xứng

       IV.3.2.   Tổ hợp các yếu tố đối xứng

       IV.3.3.   Các dạng, các hạng và các hệ đối xứng

IV.4  Đơn tinh thể và đa tinh thể

IV.5. Tinh thể lý tưởng và tinh thể thực

IV.6. Định luật bảo toàn về góc của tinh thể

IV.7. Định luật về các số nguyên và ứng dụng

IV.8. Các loại cấu trúc tinh thể và cấu trúc tinh thể

IV.9. Số phối trí và đa diện phối trí

IV.10. Bán kính nguyên tử và bán kính ion

IV.11. Sự phân bố đặc khít nhất của các tiểu phân trong tinh thể

IV.12. Phương pháp orbital phân tử và các vùng năng lượng trong tinh thể

IV.13. Cấu trúc và tính chất của các loại tinh thể

       IV.13.1. Tinh thể kim loại

       IV.13.2. Tinh thể ion

       IV.13.3. Tinh thể nguyên tử

       IV.13.4. Tinh thể phân tử

IV.14. Câu hỏi và bài tập

14. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Xuyến : Hóa lý - Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học, NXB KHKT  Hà nội, 2006

2. Đào Đình Thức, Hóa lý I - Nguyên tử và liên kết hóa học, NXB KHKT Hà nội, 2002.

3. DonalD A., McQuarrie's, Quantum Chemistry.

4. Robert A. Alberty, Robert J. Silbey, John Wiley & Sons, Physical Chemistry, 1995

5. Gordon M Barrow, The Mc.Graw -Physical Chemistry,  Hill Companies, Inc 1996.

6. Yu.D. Trechiakov: Tviordofaznưie Reaktsii "Khimiya"-Moxkva, 1978

7. M.P. Saxkolxkaya: Krixtallographiya, “Vưxaya Xkola”, Moxkva 1976.

8. C.N.R.Rao: Modern Aspect of Solid State Chemistry, "Proceeding of INA", New Dehli,1985.

9. J.E. Spice: Chemical Binding and Structure - The Macmillan Company- New York, 1964

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...