Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 41
Điểm SP 67

Người theo dõi (6)

Đỗ Thị Hằng
hà huỳnh
Nguyễn Hoài Anh
Lô Bảo minh

Đang theo dõi (28)

Yến Nguyễn
Đỗ Quyên
Yehudim
Vũ Như Quỳnh

Dòng thời gian