Đặng Trần Thùy Dương
8 tháng 5 2017 lúc 20:42

a) 1 giờ vòi 1 chảy được:

1 : 5 = \(\frac{1}{5}\)(bể)

1 giờ vòi 2 chảy được:

1 : 3 = \(\frac{1}{3}\)(bể)

1 giờ cả 2 vòi chảy được:

\(\frac{1}{5}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{8}{15}\)(bể)

Thời gian 2 vòi chảy đầy bể là:

1 : \(\frac{8}{15}\)\(\frac{18}{5}\)(giờ) hay 3 giờ 36 phút

Đ/S: 3 giờ 36 phút

b) 1 giờ 3 vòi chảy được:

1 : 2 = \(\frac{1}{2}\)(bể)

1 giờ vòi 2 chảy được:

1 : 6 = \(\frac{1}{6}\)(bể)

1 giờ vòi 1 chảy được:

1 : 4 = \(\frac{1}{4}\)(bể)

1 giờ vòi 3 chảy được:

\(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{12}\)(bể)

Thời gian vòi 3 chảy đầy bể là:

1 : \(\frac{1}{12}\)= 12 (giờ)

Đ/S: 12 giờ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN