Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Phượng - Vật lý lớp 7

có ba cây cột A, B. C em hãy nêu cách làm để cắm 3 cây cột đó thẳng hàng? giải thích cách làm của em?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.