Câu hỏi của Cat Petty - Tiếng anh lớp 6

Present Simple Of Continuous

1. what...she (do).......?

2. How...your sister (go)...to school

3. what time....they ( get up ).....?

4. Her favourite subject (be)........English

5. Now, my brother (like)....eating bananas

6. Keep silent! I (listen).......to the raidio

7. My children (go)...to school by bike

8. Mr. Hien (go)......on business to Hanoi every month

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.