Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 8

tìm điểm M trong tư giác ABCD sao cho tổng các khoảng cách từ M đến các đỉnh cuả tứ giác nhỏ nhất

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.