Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 7

so sánh:

a)1020và9010

b)648và 1612

Giup minh nha !!

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.