Câu hỏi của abc123 - Sinh học lớp 6

1. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ?

2. Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa.

3. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm ?

    Được cập nhật 05/09/2016 lúc 22:17
    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.