Câu hỏi của Trần Hà Phương - Toán lớp 6

Tìm \(x\in Z\) biết :

\(-10\le\)/5-x/\(\le\)2

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.