Câu hỏi của Trần Huỳnh Như - Toán lớp 9

\(\sqrt{x+4\sqrt{x}+4}=5\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.