Câu hỏi của cấn thị thu hiền - Toán lớp 8

cho hình thang ABCD có AB// CD; B-C=24 ; A=1,5D tính các góc của hình thang

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.