Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Phượng - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Phượng - Toán lớp 7

Tìm GTNN

A=|x-1|+|x-2|+...+|x-2016|

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.