Pham Trong Bach

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và khoảng cách A đến mặt phẳng (SBC) bằng a 2 2  Tính thể tích V của khối chóp đã cho

A .   V   =   a 3 2

B .   V   =   a 3

C .   V   =   3 a 3 9

D .   V   =   a 3 3

Cao Minh Tâm
9 tháng 6 2017 lúc 7:11

Đáp án D

Kẻ đường cao AH của ∆ SAB , ta chứng minh được 

Vậy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a 2 2 .Tính thể tích của khối chóp đã cho.

Pham Trong Bach

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAD) một góc 30⁰. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A.  V = a 3 2 3 .

B.  V = a 3 6 3 .

C.  V = 2 a 3 .

D.  V = 2 a 3 3 .  

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh  a , cạnh bên  SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và S A   = a 6  Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A.  V   =   a 3 6 6

B.  V   =   a 3 6 4

C.  V   =   a 3 6 3

D.  V   =   a 3 6

Pham Trong Bach

Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, A B = a 3 , AD=a, SA  vuông góc với mặt đáy và mặt phẳng   (SBC) tạo với đáy một góc 60 o . Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD.

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA= a 2  Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , AB =a, BC =a 3  Biết rằng SA vuông góc với mặt phẳng đáy và diện tích xung quanh của khối chóp S.ABC bằng   5 a 2 3 2 . Tính theo khoảng cách từ đến mặt phẳng (SBC) gần với giá trị nào nhất sau đây ?

A. 0,72a

B. 0,9a 

C. 0,8a

D. 1,12a

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, đáy nhỏ của hình thang là CD, cạnh bên SC= a 15  Tam giác SAD  là tam giác đều cạnh bằng 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H  là trung điểm AD, khoảng cách từ B đến mặt phẳng   (SHC) bằng 2 a 6  Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD?

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy ABC, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC)  bằng 60°. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a, B C   =   a 3 . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30 0 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a.

A.  2 a 3 6 3

B.  2 a 3 3

C.  3 a 3

D.  3 a 3 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN