Câu hỏi của nguyễn quốc khánh - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn quốc khánh - Hóa học lớp 13

cho 1,8g hổn hợp 2 chất hửu cơ đon chức X, Y phản ứng vừa dủ với 0,015 mol Na0h thu được 1,02g một muối và một ancol Z. lượng Z trên phản ứng vừa đủ với 0,69g Na. tìm CTPT của X, Y

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.