Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 8

tìm x

a/ x(x-2009)-2010x+2009.2010=10

b/ 4x2-25=0

c/ x3-4x2+4x=0

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.