Câu hỏi của Cookies 123 - Toán lớp 6

Viết tập hợp bằng cách l.kê các phần tử

A ={x E N / <10}

 

 

 

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.