Câu hỏi của Ngô Chí Thành - Toán lớp 7

Mong mọi người giúp em với ạ!

     Số học sinh vắng mặt bằng 1/6 số học sinh có mặt trong lớp .Nếu 2 học sinh ra khỏi lớp thì số học sinh vắng mặt bằng 1/4 số học sinh có mặt trong lớp.Hồi lớp ấy có bao nhiêu học sinh?

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.