Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 10

htan hoàn toàn 12,4g Na2O vào H2O để được 500ml dd A

a) Tính CM(A)

b) Tính khối lượng HCl 3,65%đủ để trung hòa hết 200ml dd A

c) Lấy V ml dd A cho hấp thụ hoàn toàn với 3,36l CO2 (đktc). Sau pư thu được 1g kết tủa. Tính V

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 08:40
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.