Câu hỏi của Lê Trần Hồng Thư - Hóa học lớp 9

Giúp em bài này với ạ! Em cám ơn

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau:

a) NH3,SO2,O2

b) HCl,NaOH

c) NaOH,BaCl2

d) HCl,KOH,K2SO4

e) HCl,H2SO4,NaOH

f) NaOH,Ba(OH)2,HNO3

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.