Câu hỏi của Phuong Truc - Toán lớp 7

c) |3x- 2| - |\(^{2^2}\)-3|= 4

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.