Câu hỏi của AI Nguyễn - Tiếng anh lớp 7

lolang1 Động từ " feel " có phải là động từ đặc biệt không.Hãy nêu tên tất cả các động từ đặc biệt.

2 Sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh và dịch ra Tiếng việt:

a) thirds / health / Hygiene / two / is / of

b) good / eat / cheerfully / To / health: / lightly / ensure / and / laugh

Mí pn ơi, giúp mik với.batngobucminhgianroiohokhocroi

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.