Câu hỏi của Nguyen Srah - Toán lớp 10

Tinh bang cahc thuan tien

5 x 12 x 3 x 7 / 3x8x7x5

2 x 5 x 4 x 6 / 4 x 3 x 5 x 7 =

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
3 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.