Câu hỏi của NTMH - Toán lớp 7

So sánh:

a/ \(\frac{64}{73}và\frac{45}{51}\)

b/  \(\frac{1006}{1007}và\frac{2013}{2015}\)

các bn giải chi tiết giúp mk nhé. Mk cảm ơn nhìu ạ

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.