Câu hỏi của Heo ThÁi - Hóa học lớp 0

Cho 300ml dd koH 2M phản ứng vừa đủ với 200ml dd hcl . Tính nồng độ mol của dd muối thu được sau phản ứng 

Giải giúm e vs 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.