Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 9

1.Tìm GTNN của \(A=\frac{\left(x+4\right)\left(x+9\right)}{x}\) với x > 0

2. Tìm GTNN của \(B=\frac{\left(x+100\right)^2}{x}\) với x > 0

    Được cập nhật 16/02 lúc 22:16
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.