Câu hỏi của Mai Hồ Diệu Thy - Toán lớp 8

Cho tam giác ABC có đường cao AH. Kẻ HE vuông góc vs BA tại E, kéo dài HE lấy EM = HE. Kẻ HF vuông vs AC tại F, kéo dài lấy NF sao cho NF = FH

a) Chứng minh: tam giác AME = AHE

b) C/M:  AB là trung trực của HM và AC là trung trực của HN

c) C/M: tam giác AMN là tam giác cân, EFNM là hình thang

d) Gọi I là trung điểm của MN. C/M: AI vuông góc vs EF

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.