Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 9

Tìm GTNN của A = |x-1| + |x-7| + |x-9|

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.