Câu hỏi của nguyễn minh hà - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn minh hà - Toán lớp 9

Cho tam giác nhọn ABC,BD, CE là 2 đường cao cắt nhau tại H. Trên HB và HK lấy M,N sao cho góc AMC= góc ANB=90°. C/m AM= AN

Giúp với. Xin cảm ơn 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.