Câu hỏi của Mai Thành Đạt - Toán lớp 8

Tìm giá trị lớn nhất của S=ab+bc+cd biết a+b+c+d=1

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.