Câu hỏi của Trần Thị Trà My - Toán lớp 9

1) Giải phương trình

a) \(\sqrt{2}.x-\sqrt{98}=0\)

b ) \(\sqrt{2x}=\sqrt{8}\)

c) \(\sqrt{5}.x^2=\sqrt{20}\)

d) \(2x^2-\sqrt{100}=0\)

2) Tính

a) \(\sqrt{\frac{4}{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}}+\sqrt{\frac{9}{\left(2+\sqrt{3}\right)^2}}\)

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.