Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 8

Cho các số dương x,y,z,t có tổng bằng 2. Tìm GTNN của \(B=\frac{\left(x+y+z\right)\left(x+y\right)}{xyzt}\)

    Được cập nhật 03/02/2017 lúc 20:21
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.