Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Giải phương trình

a, \(\sqrt{x-1}+\sqrt{4x-4}-\sqrt{25x-25}+2=0\)

b, \(\sqrt{9x^2+18}+2\sqrt{x^2+2}-\sqrt{25x^2+50}+3=0\)

c, \(\frac{9x-7}{\sqrt{7x+5}}=\sqrt{7x+5}\)

d, \(\frac{\sqrt{2x-3}}{\sqrt{x-1}}=2\)

    Được cập nhật 03/09/2016 lúc 13:35
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.